ANTALYA
 
 
A. Kongre Programı ve İçerik

Kongreye gönderilecek tüm özetler İngilizce hazırlanmalıdır. Ancak panellerde Türkçe-İngilizce ve İngilizce-Türkçe simultane çeviri yapılacağından her iki dilde de sunum yapılabilir. Dil tercihi konuşmacıya bırakılmıştır. PowerPoint sunular hem Türkçe ve hem de İngilizce hazırlanmış olmalı ve sunum saatinden en az 3 saat önce sunum kontrol odasında teknik ekibe teslim edilmelidir.

Kongrede sözlü ya da poster olarak sunulmak üzere kabul edilen araştırma yazılarının İngilizce özetleri Psikofarmakoloji Derneği’nin süreli yayınlarından biri olan ve SCI-E (Science Citation Index Expanded) dizininde yer alan Psychiatry and Clinical Psychopharmacology Ek Sayısında yayınlanacaktır. Bu nedenle özellikle araştırmaların özetleri 450‒500 kelimeyi geçmemeli, 5‒6 anahtar sözcük eklenmeli ve amaç, gereçler, bulgular ve sonuç olarak yapılandırılmış olmalıdır.
Detaylı bilgi için: http://tandfonline.com

Asistan Bursu ile İlgili Önemli Not: Sözel veya poster bildiri sunacak yazarlar, katılımcı kaydı yaptırmak zorundadırlar. Bildiri sunucularından, uzmanlık, master veya doktora öğrencisi olduklarını kanıtlayanların kayıtları Psikofarmakoloji Derneği tarafından ücretsiz olarak yapılacaktır. Bu ücretsiz kayıt hakkı her bir bildiride ismi sunucu olarak yer alan 1 kişiyi kapsamaktadır.

B. Programda Yer Verilecek Oturum Türleri

1. Davetli Konuşmacı Oturumları
Bu oturumun konuşmacıları ilgili oturumun başkanları tarafından seçilir ve organizasyon komitesi tarafından davet edilir. Oturum için başka bir bildiri özeti kabul edilmez ancak istisnai bir öneri olması durumunda icp2018@valor.com.tr adresinden organizasyon sekreteryası ile irtibata geçilmelidir.

Özetler İngilizce yazılmalı, 450‒500 kelimeden oluşmalı ve Psychiatry and Clinical Psychopharmacology (PCP ) Dergisi kurallarına göre 5‒6 anahtar sözcük eklenmelidir. Özetlerin sonuna 3 referans eklenebilir.

2. Sözlü Oturum Konuşmaları
Panel önerileri Bilimsel Komiteye, 4 konuşmacı ve 2 moderatörden oluşacak bir grup şeklinde yapılır. Panellerin toplam süresi 90 dakika olup, her bir sunum en fazla 20 dakika süreli olarak hazırlanmalıdır. Oturum sonlarında tartışma için en az 10 dakika süre ayırabilmek için konuşmacıların sunum sürelerine dikkat etmeleri gerekir.

Özetler İngilizce yazılmalı, 450‒500 kelimeden oluşmalı ve Psychiatry and Clinical Psychopharmacology (PCP ) Dergisi kurallarına göre 5‒6 anahtar sözcük eklenmelidir. Özetlerin sonuna 3 referans eklenebilir.  
Yapılacak sunumu bire bir anlatan bir özet olmalıdır.
Paneller 3 paralel oturum şeklinde yapılacak ve ana salonlarda İngilizce-Türkçe veya Türkçe-İngilizce simultane çeviri yapılacaktır.

3. Sözel Bildiriler/ Interaktif
Bu sunumlar toplam 60 dakika sürecektir. Tartışmaya vakit ayırabilmek için konuşmacıların sunum süresinin 20-25 dakika ile sınırlandırılması ve tartışma bölümüne zaman ayırması beklenmektedir.

Özetler İngilizce yazılmalı, 450‒500 sözcükten oluşmalı ve Psychiatry and Clinical Psychopharmacology Dergisi kurallarına göre 5‒6 anahtar sözcük eklenmelidir. Özetlerin sonuna 3 referans eklenebilir.   

4. Sözel Bildiriler
Her bir sözlü sunum süresi 10 dakika ile sınırlı olup, 8 sunumdan oluşan 90 dakikalık oturumlar halinde hazırlanır. Her bir konuşmacı en fazla İngilizce olarak 8 slayt ile 8 dakikayı konuşma, 2 dakikayı ise tartışma için ayırmalıdır.

5. Poster Bildiriler
• Poster yazım dili İngilizce’dir. 
• En fazla 5 adet olarak eklenebilecek kaynaklar için küçük punto kullanılmalıdır (azami 12).
• Diğer poster kısımları 1,5 metre uzaklıktan okunabilecek büyüklükte yazılmalıdır.
• Poster ebadı 90 cm yükseklik ×70 cm genişlik olmalıdır.
• Araştırma posterleri amaç, yöntem, bulgular ve sonuç başlıkları altında 4 bölümden oluşacak şekilde yazılmalıdır.
• Olgu posterleri giriş, olgu, tartışma ve sonuç başlıkları altında 4 bölümden oluşacak şekilde yazılmalıdır.
• Ödüle başvuru yapan ve kabul edilen araştırma posterleri kongre boyunca ilgili alanda sergilenecektir. Diğer posterler ise 3 ayrı gruba ayrılacak ve bildiri sahipleri, posterlerini kendilerine belirtilen günde yine belirtilen alana sabah 8:30′ da asıp, akşam 21:00′ da toplayacaklardır.

Asistan Bursu ile İlgili Önemli Not: Sözel veya poster bildiri sunacak yazarlar, katılımcı kaydı yaptırmak zorundadırlar. Bildiri sunucularından, uzmanlık, master veya doktora öğrencisi olduklarını kanıtlayanların kayıtları Psikofarmakoloji Derneği tarafından ücretsiz olarak yapılacaktır. Bu ücretsiz kayıt hakkı her bir bildiride ismi sunucu olarak yer alan 1 kişiyi kapsamaktadır.

C. Araştırma Teşvik Ödüllerine Başvuracak Bildiriler

Bildiri Konu Başlıkları
Bildiri özeti içeriğe en uygun olan konu başlığı altında yüklenmelidir. Yazar adları, akademik unvan ve kurum adresleri ile sorumlu yazarın e-mail adresi ve cep telefonu yazılmalıdır.

İçerik
Araştırma Sunumları başlık, yazar isim ve kurum bilgileri ve adresleri ile referanslar hariç maksimum 1500 sözcük olmalıdır. Yazılar, yapılandırılmış (Amaç-Gereç ve Yöntem-Bulgular-Tartışma) olmalıdır. 5-6 adet anahtar sözcük eklenmelidir:

– Amaç (Objective): Araştırmanın test edilen hipotezi veya analiz edilen/değerlendirilen amacını açıklamalıdır.
–  Yöntem ( Method): Araştırmada kullanılan dönem, yer, mekan, kurgu, popülasyon, bilgi toplama ve istatistiksel analizde kullanılan yöntemleri açıklamalıdır.
– Bulgular (Results): Araştırmada elde edilen sonuç ve bulgular açıkça anlatılmalıdır. Elde edilen özel bulgular açıkça belirtilmelidir.
– Sonuçlar (Conclusions): Elde edilen sonuçlar, sonuçların önemi ve muhtemel çıkarımlar açıklanmalıdır.

Önemli Not: Olgu sunumları yalnızca poster olarak gönderilebilmekte olup bildiri metinlerinin yapılandırılmış olması gerek bulunmamaktadır

• Bildiri özetleri psikofarmakoloji, nörobilim, yetişkin psikiyatrisi ve çocuk-ergen psikiyatrisi alanında yazılmış olup, daha önce yayınlanmamış olmalıdır.
• Özel ilaç adları yerine geçebilecek kısaltmalar ve ticaret unvanları kesinlikle kullanılmamalıdır.
• Yaygın kısaltmalar kullanılabilirken, sık kullanılmayan kısaltmaların ilk yer verildiği cümlede önce açılımı ardından parantez içinde kısaltması yazılmalıdır. Kullanılan tüm psikofarmasötikler açıkça belirtilmelidir.
• Sunumun araştırma alanı konu başlıklarından biri altında yüklenerek belirtilmelidir.

Yazım Düzeni
• Tüm bildiriler İngilizce yüklenmelidir.
• Bildiri metni tamamen yazarın sorumluluğunda olup, metinler yazım hataları açısından yazarlarca dikkatlice gözden geçirilmelidir.

Yazarlar
• Online gönderim esnasında yazar(lar)a ait kurum bilgileri doldurulmalıdır.
• Sunumu yapacak olan kişi yazarlar arasında altı çizili olarak yayınlanacaktır.

Anahtar Kelimeler
• National Library of Medicine (NLM) tarafından kontrol edilen, PubMed için makaleleri indekslemede kullanılan ve Medical Subject Headings (MeSH) listesinden 5‒6  anahtar kelime seçilmelidir.

Kaynaklar
• En fazla 3 referans verilebilir. Yayın metni içerisinde ardışık sayılar ayraç içinde kullanılarak refere edilmelidir, [1], [2] ve [3].

Referanslar aşağıdaki örnekte olduğu gibi yerleştirilmelidir:

Kose S, Celikel FC, Akin E, Kaya C, Cumurcu B, Etikan I, Cloninger CR. Normative Data and Factorial Structure of the Turkish Version of the Junior Temperament and Character Inventory-Revised (J TCI-R). Psychiatry and Clinical Psychopharmacology 2017;27(1): 6-13.

Bildirilerin Değerlendirmesi
Bildiri Değerlendirmesinde Kullanılacak Kriterler:
1. Araştırmanın amaçları net ve açık mı?
2. Kullanılan yöntemler araştırmanın amaçlarına uygun mu?
3. Bulgular önemli mi, açık bir şekilde sunuldu mu?
4. Sonuçlar bulgular tarafından desteklenmekte mi?
5. Araştırma orijinal mi, alana katkıda bulunuyor mu?
6. Konunun klinikte uygulanırlığı?
7. İçeriğin kalitesi ve sunum şekli?
8. Dil ve formatlama kalitesi?
9. 1500 sözcük, 5-6 kaynak kuralına ve NLM formatına uyulup uyulmadığı?

Yayınlanma
Kongre Bilim Kurulunca kabul edilip kongrede sunulan poster ve sözel bildirilerin özetleri Kongre USB’sinde yayınlanacak ve USB kayıt olanlara ücretsiz verilecektir. Ayrıca USB içeriği Psychiatry & Clinical Psychopharmacology Kongre Ek Sayısında yayınlanacaktır.

Kongreye gönderilen Araştırma Sunumları’ndan C maddesinde bahsedilen kurallara uygun olarak yazılanlar Psychiatry and Clinical Psychopharmacology Kongre Ek Sayısı’nda yayınlanacaktır. Psychiatry and Clinical Psychopharmacology Editörü bu yazılarla ilgili telif hakkını saklı tutar ve yazarlar tarafından yer verilen bilgilerin ve gönderilen özetlerin telif hakkı yasalarını ihlal etmemesi, çıkar çatışması olmaması hususları tamamen yazarların sorumluğunda olduğunu yazarlar özetlerini online olarak sisteme yüklerken kabul ederler.